แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับใด ?

 
 
 
 
 
ขอบพระคุณที่สละเวลาในการประเมิน